Wykładowcy

Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się prawem podatkowym, doradcy podatkowi, osoby związane z obsługą księgowości, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadr i płac oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Dodatkowe informacje dotyczące kadry dydaktycznej:

Marian Grzegorz Podstawka

Profesor dr hab. wieloletni wykładowca akademicki zajmujący się problematyką m. in. finansów publicznych, finansów samorządowych, podatków i ubezpieczeń. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Aktualnie jest kierownikiem zakładu Prawa i Finansów w Katedrze Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu - WNE SGGW w Warszawie. Jest członkiem Rady Naukowej: Zeszytów Naukowych Serii, Administracja i Zarządzanie Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Kwartalnika KRUS.

Marzena Ganc

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Wykładowca takich przedmiotów jak rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość międzynarodowa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, rachunkowość zarządcza, kontrola i rewizja finansowa, wycena w rachunkowości według standardów światowych, analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, kontrola kosztów, ubezpieczenia społeczne. Ponadto jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Rachunkowości oraz szkoleniach zawodowych z tego zakresu. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości.

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in. na zlecenie takich jednostek jak BDO Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.

Hubert Grzyb

Doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.

Anna Milewska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną między innymi z:
• finansami publicznymi,
• funkcjonowaniem samorządów (finanse, struktura organizacyjna, formy współpracy itp.),
• rynkiem usług publicznych,
• partnerstwem publicznoprywatnym.
W latach 2002-2004 główny wykonawca projektu badawczego „Zróżnicowanie budżetów gmin w Polsce” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Autor i współautor ponad 40 artykułów (popularnonaukowych i naukowych).

Wojciech Ostaszewski

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy a także związkach prawa pracy z prawem cywilnym. Prowadzi własną kancelarię. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych i Sądzie Najwyższym. Autor monografii poświęconej odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy, współautor komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 18 letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych.
Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.
Na co dzień pracuje w firmie zajmującej się outsourcingiem jako Menedżer w Dziale usług kadrowo-płacowych, kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr.

Aaron Lewit

Adwokat specjalizuje się w prawie i procedurze karnej, sprawach o wykroczenia, sprawach karnych – skarbowych, prawie administracyjnym, prawie rodzinnym, prawie dyscyplinarnym, prawie cudzoziemców i emigracyjnym.
Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002 – 2005 odbył aplikację prokuratorską. W 2009r. ukończył roczne Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu dla Prokuratorów na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2009r. pełnił obowiązki prokuratora.

Jakub Ziarno

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa pracy. Były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Aktualnie prowadzi własną firmę doradczą (getlex.pl). Od wielu lat zajmuje się działalnością szkoleniową – przeprowadził kilkaset szkoleń dla specjalistów kadrowych i kadry managerskiej w instytucjach państwowych i firmach prywatnych (m.in. na rzecz PKN Orlen, IBM, ZUS, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Indesit, RWE Energetyka i wielu innych). Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa pracy. Stale współpracuje z wiodącymi wydawnictwami prawniczymi i biznesowymi, m.in. INFOR oraz C.H. Beck. Był redaktorem naczelnym portali i miesięczników o tematyce kadrowej w dwóch wydawnictwach. Występował w charakterze eksperta prawa pracy w audycjach telewizyjnych i radiowych.

Emil Rudowicz

Doktorant w Zakładzie Prawa i Finansów WNE SGGW. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami publicznymi, finansami samorządowymi. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję eksperta ds. budżetu zadaniowego w Kancelarii Premiera RP, eksperta ds. budżetu zadaniowego Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej Oddział w Polsce, dyrektora ds. szkoleń AIP SGGW Business Centre Club.