Program studiów - edycja 2018/2019

Program Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace
Studia potrwają 2 semestry z łączną liczbą godzin 200.

Lp.
Przedmiot
Liczba
godzin
Semestr 1
(liczba godzin)
Semestr 2
(liczba godzin)
ECTS
Razem
Razem
1.
Wprowadzenie do prawa podatkowego – zagadnienia ogólne
4
4
 
1
2.
Finanse publiczne
8
8
 
2
3.
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
4
4
 
1
4.
System organów podatkowych
8
8
 
2
5.
Ordynacja podatkowa
8
8
 
2
6.
Podatek od towarów i usług
16
16
 
3
7.
Podatek akcyzowy i podatek od gier
8
8
 
2
8.
Podatek dochodowy od osób prawnych
16
16
 
3
9.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
16
16
 
3
10.
Podatki i opłaty lokalne
8
8
 
2
11.
Prawo celne
8
8
 
2
12.
Prawo dewizowe
4
 
4
1
13.
Podstawy rachunkowości
16
 
16
3
14.
Postępowanie administracyjne w sprawach podatkowych
8
 
8
2
15.
Prawo Pracy
12
 
12
3
16.
Regulacje dotyczące czasu pracy
12
 
12
3
17.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
12
 
12
3
18.
Wybrane zagadnienia dotyczące płac
8
 
8
2
19.
Wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań wobec ZUS
8
 
8
2
20.
Dokumentacja stosunku pracy
4
 
4
1
21.
Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów BHP
4
 
4
1
22.
Egzamin
8
 
8
X
Razem
200
104
96
44

*Dostosowując się do przemian zachodzących w kraju nałożonych Ustawą z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, SGGW w Warszawie reformuje programy nauczania studiów podyplomowych, wprowadzając Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jest to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
System ten ułatwia studiowanie i przyczynia się do udoskonalania procedur związanych z uznawaniem studiów odbywanych za granicą.

Program szczegółowy:

Lp.
Przedmiot
1.
Wprowadzenie do prawa podatkowego – zagadnienia ogólne
Wprowadzenie do prawa podatkowego
Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego
Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
Przepisy regulujące doradztwo podatkowe
2.
Finanse publiczne
System dochodów budżetowych Państwa
System dochodów budżetowych JST
Polityka fiskalna Państwa
3.
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Zasady ogólne prawa administracyjnego
Struktura i kompetencje organów administracji publicznej
Postępowanie administracyjne — organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa
Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy
Decyzje i postanowienia
Odwołania
Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
Wydawanie zaświadczeń
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie egzekucyjne w
administracji
4.
System organów podatkowych
Organy podatkowe
Właściwość organów podatkowych
5.
Ordynacja podatkowa
Zobowiązania podatkowe
Deklaracje podatkowe
Postępowanie podatkowe
Czynności sprawdzające
Kontrola podatkowa
Przepisy prawa karnego skarbowego
6.
Podatek od towarów i usług
Zakres opodatkowania
Dostawa towarów i świadczenie usług
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
Obowiązek podatkowy
Miejsce świadczenia
Podstawa opodatkowania
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Wysokość opodatkowania
Odliczenie i zwrot podatku
Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach
Dokumentacja
7.
Podatek akcyzowy i podatek od gier
Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych
Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
Wyroby akcyzowe
Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
Znaki akcyzy
Podatek od gier
Warunki urządzania gier hazardowych
Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych
Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia
Sprawozdawczość
Kary pieniężne
8.
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Przychody
Koszty uzyskania przychodów
Zwolnienia przedmiotowe
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
Pobór podatku
9.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Źródła przychodów
Zwolnienia przedmiotowe
Koszty uzyskania przychodów
Ustalanie podstawy opodatkowania i wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Obowiązki podatników i płatników
Zeznania podatkowe
Obowiązki informacyjne (PIT 11/8B, PIT-8C itp.)
10.
Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości
Opłata skarbowa
Podatek od środków transportowych
Opłata targowa
Opłata miejscowa
Opłata uzdrowiskowa
Opłata od posiadania psów
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn
11.
Prawo celne
Zagadnienia ogólne
Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i nadawanie im przeznaczenia celnego
Zwolnienia celne
Właściwość organów celnych
Postępowanie w sprawach celnych
12.
Prawo dewizowe
Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju
Działalność kantorowa
Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych
Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym
Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową
Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
13.
Podstawy rachunkowości
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
Ewidencja podatkowa – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ewidencja przychodów
Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego
14.
Postepowanie administracyjne w sprawach podatkowych
Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające – organów kontroli skarbowej
Składanie pism procesowych i odwołań od decyzji organów kontroli skarbowej
Elementy postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
15.
Prawo Pracy
Zasady prawa pracy
Równe traktowanie w zatrudnianiu
Zasady dochodzenia roszczeń
Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy
16.
Regulacje dotyczące czasu pracy
Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
Podstawowe systemy czasu pracy
Ewidencjonowanie czasu pracy
Problematyka skróconego czasu pracy
Problematyka rozliczania godzin nadliczbowych
Zasady udzielania urlopów
17.
Nawiązywanie i rozwiazywanie stosunku pracy
Podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy
Zasady zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych
Rodzaje umów o pracę
Zakaz konkurencji
Zakres danych osobowych i dokumentów niezbędnych do zatrudnienia
Różne formy zatrudnienia – korzyści i koszty pracownika i pracodawcy
Okresy wypowiedzenia
Zagadnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę
Zwolnienia grupowe
Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy
18.
Wybrane zagadnienia dotyczące płac
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jego składniki
Podstawy prawne ustalania oraz naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
Ochrona wynagrodzenia za pracę a dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia
Zasady naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych
19.
Wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań wobec ZUS
Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS.
Zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków (wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia, wynagrodzenia i zasiłki wypłacane po zmarłym pracowniku, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłki wypłacane z opóźnieniem, składka z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru).
20.
Dokumentacja stosunku pracy
Prowadzenie akt osobowych
Zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych
21.
Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów BHP
Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich
Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy
22.
Egzamin