Polecamy również inne studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami (spzn.sggw.pl)

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (spzp.sggw.pl)

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne (spafp.sggw.pl)

Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace (sppp.sggw.pl)


Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych, co stwarza zapotrzebowanie rynku na usługi profesjonalnego zarządcy. Podczas studiów Słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości. Studia wzbogacają również wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i budowlanych. Absolwent studiów podyplomowych powinien zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Zdobyta na studiach wiedza określa pewne standardy, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływa na wyeliminowanie pewnych zagrożeń związanych z tym segmentem rynku.
Cena za semestr 1500 zł.
Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami (spzn.sggw.pl)

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Celem studiów jest także zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza osoby zatrudniane w administracji publicznej oraz osoby współpracujące z administracją przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.
Cena za semestr 1750 zł.
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (spzp.sggw.pl)

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.
Cena za semestr 1750 zł.
Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne (spafp.sggw.pl)

Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace

Celem Studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych. Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Cena za semestr 1750 zł.
Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace (sppp.sggw.pl)